Omgevingsmanagement

Dit is de ervaring van de heer P.Y. Regtering. Als projectmanager bij de afdeling Infra Nieuwbouw van Evides houdt hij zich bezig met complexe projecten. In steeds meer van zijn projecten vormt niet alleen de techniek maar ook de omgeving een hoge complexiteitsfactor. Omgevingsmanagement is hierbij een onmisbare  competentie van de hedendaagse projectmanager.  

Omgevingsmanagement is het geheel aan activiteiten, gericht op verkennen en betrekken van alle omgevingspartijen, met als doel de eigen en gezamenlijke belangen te onderkennen en te realiseren en de regie te houden op de uitvoering van het eigen stakeholdermanagement.

Ook in zijn project aan de Merwedestraat in Dordrecht merkt de heer Regtering dat omgevings-management een voorname rol inneemt in het managen van zijn project. Naast het onderzoeken van onder andere de verkeersstromen, het gebruik van de weg, de verkeersmodaliteiten en de demografische opbouw van de wijk, dient ook de waterlevering aan een groot deel van de stad alsmede de levering aan contractuele afnemers geborgd te blijven. Ook dient gekeken te worden naar de toekomstige ontwikkelingen van de stad, de wijk, de boven- en ondergrondse infrastructuur en de impact die de werkzaamheden van Evides hebben op de omgeving in relatie tot het totaal van de toekomstige werkzaamheden. Dit heeft ertoe geleid dat Evides in dit project samenwerkt met partners zoals de gemeente Dordrecht, het ingenieursbureau Drechtsteden, Rijkswaterstaat en Stedin met als gevolg dat er gezamenlijk en tegelijkertijd de grond in wordt gegaan om leidingen aan te passen/te vernieuwen/te verwijden alvorens de gemeente in 2017 de hele weg gaat reconstrueren. Dit leidt tot minder overlast voor de omgeving en maatschappelijk lagere kosten.

Uiteraard vormen de vergunningverlenende instanties alsmede de bewoners, bedrijven en weggebruikers een belangrijke groep aan stakeholders/belanghebbenden. In het spanningsveld tussen wat vergunning technisch is toegestaan en wat de stakeholders acceptabel vinden dient het project uitgevoerd te worden. Daartoe worden alle eisen en wensen verzameld en vertaald naar een uitvraag die hieraan recht doet. Via een contentieus proces wordt vervolgens gekozen onder welke contractvorm en -voorwaarden en via welke aanbestedingsprocedure het ontwerp en/of het werk wordt uitgevoerd. Van de opdrachtnemers wordt daarbij in steeds grotere mate omgevingssensitiviteit verlangd.

Het project wordt dus van buiten naar binnen beredeneerd en vorm gegeven om zoveel als mogelijk voordeel te behalen in de realisatie ervan. Deze werkwijze zet perspectieven in de juiste balans. Communicatie maakt onderdeel uit van het brede spectrum aan omgevingsmanagement activiteiten. Zo ook voor het project aan de Merwedestraat waar het belang van een goede, eenduidige en bovenal gezamenlijke communicatie van belang was. De heer Regtering heeft dit op aangeven van e communicatieadviseurs van Evides, proactief aangepakt en een nieuwsbrief namens de gemeente en Evides verspreid en tevens een inloop informatieavond in de wijk georganiseerd. Deze contactmomenten zijn zeer waardevol voor alle betrokkenen. Hier eindigt het contact met de stakeholders niet. Er is via de gemeente een algemene website opgesteld die eveneens verwijst naar de website van Evides. Tevens is tijdens kantooruren een algemeen telefoonnummer bereikbaar. Buiten kantooruren gelden de storingsnummers van zowel gemeente als Evides. Hiermee houdt de omgeving invloed op het project en kan het project rekening houden met de omgeving.

Bel 06 337 32 432

Wij helpen u graag op weg

Of stuur een bericht

peter@ymeprojects.nl